CENTRUM LOGISTYCZNE
ul. Sobieskiego 111K (dawniej 111A), 62-030 Luboń k/Poznania
tel. 602306497 604054313

„ZAWSZE TAK JAK

CHCESZ – ZAWSZE 

NA CZAS”


PONAD 20 LAT NA RYNKU !!!

O nas

Cechują nas doświadczenie, profesjonalizm i wysoka jakość świadczonych usług...

Więcej

Dodatkowe informacje

Informacje o magazynie, flota i współpraca...

Więcej
UTS MONA Piotr Konopka, Centrum Logistyczne - Magazyn

Realizacja: getid Agencja Interaktywna
UTS MONA działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą Firmę. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej
„Rozporządzeniem”) informujemy, iż:

• Administratorem Państwa danych osobowych jest UTS MONA Piotr Konopka z siedzibą w Luboniu, 62-030, ul. Konwaliowa 8.
• Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: utsmona@op.pl
• Państwa dane otrzymaliśmy w drodze kontaktu oraz relacji biznesowych.
• Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zaciągniętych obopólnie zobowiązań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
• Państwa dane będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu realizacji działalności operacyjnej Administratora wyłącznie trzem grupom:

- osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Państwa danych;
- innym odbiorcom danych, tj. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa(m.in. US), jak również kontrahentom, klientom i partnerom Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji powierzonych Państwu obowiązków w ramach zaciągniętych zobowiązań.

• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zaciągniętych zobowiązań i po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości).
• Posiadają Państwo prawo w granicach przewidzianych przepisami RODO do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.